BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10084/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng bông cotton

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 1559/HQĐNa-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về thuế giátrị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng bông cotton, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Ngày 26/5/2014,Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5929/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan ĐồngNai về thuế GTGT mặt hàng bông cotton. Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị CụcHải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để áp dụng thuế suấtthuế GTGT theo quy định. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnhĐồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu, quy trình sản xuất... đối với mặt hàng bôngcotton để Tổng cục Hải quan có cơ sở trao đổi với cơ quan chuyên ngành và cácđơn vị có liên quan.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân