TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10086/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần L.Q JoTon
Địa chỉ: 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301481931

Trả lời văn bản số 46- 14/CVJT ngày 04/11/2014 củaCông ty về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từnglần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanhtoán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiệntheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 củaChính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định vềthuế:

+ Tại Điều 1 Chương I sửa đổi, bổ sung điểm 2.31 Khoản2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy địnhkhoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thutính thuế, trừ các khoản chi sau:

...

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp chongười lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơsở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địchhọa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốttrong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và nhữngkhoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêutrên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế củadoanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thựchiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiệntrong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiếtc, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính.

...”

+ Tại Điều 22 quy định về hiệu lực thi hành:

“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng chokỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.”

Căn cứ quy định trên, từ kỳ tính thuế năm 2014 trườnghợp Công ty có chi bằng tiền các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp chongười lao động như cưới hỏi, ốm đau, ma chay của bản thân và gia đình người laođộng, nghỉ mát nếu có chứng từ chi theo quy định của pháp luật (trường hợp ký hợpđồng với các công ty dịch vụ tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát thìphải có hóa đơn hợp pháp) và không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiệntrong năm 2014 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT4;
- Lưu: VT, TTHT.
3697– 291461(06/11/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga