TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10087/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn hàng hóa tiêu dùng nội bộ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô Ngôisao Việt Nam
Địa chỉ: 2Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0303313001

Trảlời văn bản số VSA/2014/01112014 không ghi ngày (Cục Thuế TP nhận ngày06/11/2014) của Công ty về lập hóa đơn hàng hóa tiêu dùng nội bộ, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơngiản các thủ tục hành chính về thuế:

+Tại Khoản 2 Điều 3 quy định:

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoáđược xuất để chuyển khonội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, đểtiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ docơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

…”

+Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“b)Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sửdụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác địnhtheo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trênthị trường tại thời điểm trao đổi.

Vídụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Doanhnghiệp A dùng sản phẩm lốp ôtô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giớithiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ôtô để tiếp tục lắp ráp thành ôtô hoàn chỉnh thìtrong trường hợp này sản phẩm lốp ôtô của doanh nghiệp không phải quy đổi đểtính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. …”

Trườnghợp Công ty theo trình bày, mua xe ô tô từ các nhà sản xuất để trưng bày, giớithiệu sản phẩm tại các cơ sở bán lẻ và cho khách hàng chạy thử trước khi mua vàtrong trường hợp những chiếc xe này bị hư hỏng trong quá trình trưng bày, chạythử Công ty phải xuất các phụ tùng, phụ kiện để sửa chữa xe thì Công ty không phảilập hóa đơn và thuộc trường hợp không phải tính, nộp thuế GTGT, không phải xácđịnh doanh thu tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3712_291859 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga