BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10088/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng radiagreen EBL

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóaXNK - Chi nhánh HCM.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2501/HQBRVT-KTSTQngày 29/07/2014, công văn số 2527/HQBRVT-KTSTQ ngày 31/07/2014 của Cục Hải quantỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo về việc phân loại mặt hàng radiagreen EBL củaCông ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn thì với cùng một mặt hàng radiagreenEBL Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM đã có thông báo kết quả phântích, phân loại thuộc các mã số khác nhau (Thông báo KQPTPL số 276/PTPLMN- NVngày 27/02/2014 phân loại thuộc mã số 3403.99.19.00, thuế suất 20%; Thông báoKQPTPL số 190/PTPLHCM-NV ngày 18/01/2013 phân loại thuộc mã số 3824.90.99). Sauđó, ngày 06/06/2014 Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM đã có công vănsố 1063/PTPL-CNHCM điều chỉnh mã số phân loại tại thông báo KQPTPL số190/PTPLHCM-NV ngày 18/01/2013 từ 3824.90.99 sang mã số 3403.99.19.

Để giải quyết vụ việc, đề nghị Trung tâm PTPL hàng hóa XNK -Chi nhánh HCM báo cáo cụ thể và có đề xuất giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK -Chi nhánh HCM biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái