TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/GSQL-GQ1
V/v ủy quyền nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 777/HQĐL-NV ngày 24/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việcnêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Người khai hải quan muốn đứng tên người nhập khẩutrên tờ khai hải quan phải đăng ký mã số người sử dụng trên Hệ thống xử lý dữliệu điện tử của cơ quan hải quan và phải xuất trình được các chứng từ chứngminh quyền sở hữu hàng hóa nhập khu (đứng tên người nhận hàng trên vận tải đơn, hóa đơn thương mại,...).Trường hợp người khai hải quan là chủ hàng nhưng chưa đăng ký mã s người sử dụng trên Hệ thng xử lý dữ liệu điện tử của cơ quanhải quan thì phải thực hiện thông qua đại lý hải quan. Do vậy:

1. Trường hợp nhập khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mạiSông Đà:

Đ nghị CụcHải quan tỉnh Đắk Lắk đối chiếu cụ thể hồ sơ hải quan của Công ty. Trường hợpCông ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sông Đà là chủ hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, đứng tên trên các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan như hóa đơnthương mại, vận tải đơn,... thì Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sông Đà phải thực hiện khai báo hảiquan và đứng tên người nhập khu trêntờ khai hải quan, không được ủy quyền việc khai báo hải quan và đứng tên ngườinhập khẩu cho chi nhánh của Công ty.

2. Trường hợp nhập khẩu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp TKSVN):

Tập đoàn Công nghiệp TKSVN là chủ hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, đứng tên trên các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan như hóa đơn thương mại, vận tải đơn,... nhưngkhông tự thực hiện khai báo hải quan và làm các thủ tục hải quan khác thì căn cứquy định tại Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Tậpđoàn Công nghiệp TKSVN không được ủy quyền cho Công tyCổ phn Du lịch và Thương mại - Vinacomin thực hiện thủ tục hảiquan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1.Cường (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn