BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1009/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương tính trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
(KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn sốGEK/GD/09/1903/01 của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam về việc ghitại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương,tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luậtlao động là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 thángliền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền cônghoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thìtiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng laođộng, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng laođộng.

Ví dụ, ông A làm việc cho côngty B theo hợp đồng lao động từ ngày 01/02/2007, đến ngày 01/06/2009 ông A chấmdứt hợp đồng lao động thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc đối vớiông A là tiền lương tính bình quân của 6 tháng liền kề trước thời điểm ngày01/6/2009.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân