TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1009/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 448 CHQ-TGTT ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về vướng mắc trong thực hiện quản lý trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính

1. Đối với một số mặt hàng nhập khẩu, do tính đặc thù riêng mà tại thời điểm nộp tờ khai hải quan, doanh nghiệp xin nợ hóa đơn bản chính và chỉ xuất trình được hóa đơn tạm tính (Profoma Invoice). Khi có hóa đơn bản chính doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung. Tuy nhiên, do trị giá ghi trên hai hóa đơn này thường chênh lệch nhau, dẫn đến việc điều chỉnh trị giá, số thuế và các thông tin khác trong Tờ khai trị giá và hệ thống GTT22. Về vướng mắc này, Tổng cục hải quan hướng dẫn xử lý như sau:

Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn tạm tính làm cơ sở cho việc khai báo tờ khai trị giá và cập nhật thông tin và hệ thống GTT22. Khi doanh nghiệp nộp bổ sung hóa đơn bản chính thì tiến hành điều chỉnh trị giá tính thuế và cập nhật vào hệ thống theo đúng quy trình.

2. Tờ khai trị giá:

Hàng nhập khẩu có thuế suất nhập khẩu bằng 0%…, hàng thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế… được miễn khai Tờ khai trị giá theo quy định tại công văn 381/TCHQ-KTTT cho dù các hàng hóa đó vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).

3. Về việc hàng hóa phi mậu dịch nhập khẩu phải khai Tờ khai trị giá, nhưng không cập nhật được thông tin vào hệ thống GTT22 vì trong chương trình số liệu xuất nhập khẩu và chương trình GTT22 không có loại hình này, Tổng cục hải quan (Cục công nghệ thông tin) sẽ hướng dẫn đơn vị bổ sung loại hình vào hệ thống, vì vậy đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với Cục công nghệ thông tin (điện thoại) để được hướng dẫn cụ thể.

4. Hàng ân hạn thuế có phải nộp khoản bảo lãnh trong trường hợp trì hoãn xác định trị giá tính thuế không: nội dung này đã được hướng dẫn tại mục 8 công văn số 475/TCHQ-KTTT ngày 9 tháng 2 năm 2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ tỉnh, TP (để thực hiện):
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An