BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
Số: 10096/BTC-TCHQ
V/v: Gia hạn nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012
Kính gửi:
Công ty cổ phần bóng đèn Điện quang.
(số 123-125 đường Hàm Nghi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh)
Trả lời công văn số 1581/DQ-XNK ngày 30/11/2011 của Công ty cổ phần bóng đèn Điện quang về việc đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và không áp dụng các hình thức phạt đối với các tờ khai đăng ký năm 2007 nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất bóng đèn xuất khẩu sang Cu Ba; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 3 Điều 49 Luật Quản lý thuế qui định: “Thời gian gia hạn nộp thuế không quá hai năm, kể từ ngày hết hạn nộp thuế qui định tại Điều 42 của Luật này”; Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi bổ sung Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định: trường hợp gặp khó khăn khách quan, Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế theo đề nghị của Bộ Tài chính, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế.
Theo qui định trên, đến thời điểm hiện nay các lô hàng của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế và không được tiếp tục gia hạn nộp thuế. Do đó, Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất bóng đèn xuất khẩu sang Cu Ba (còn tồn chưa xuất) nếu quá 90 ngày Công ty chưa nộp thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 93 Luật Quản lý thuế.
Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4001/VPCP-KTTH ngày 05/6/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính chấp thuận tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nguyên liệu sản xuất bóng đèn xuất khẩu sang Cu Ba thuộc các tờ khai đăng ký năm 2007 đến hết ngày 31/12/2012, với điều kiện đến hết ngày 31/12/2012 Công ty phải nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng và tiền phạt chậm nộp thuế mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp trong thời gian được xét chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế của lô hàng nêu trên vào ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần bóng đèn Điện quang biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để T/h);
- Vụ Pháp chế Bộ;
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn