BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10099/BCT-KV3
V/v: đăng ký nhãn mác HH có nguồn gốc động vật XK sang Braxin

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội Sản xuất và Chế biến Thủy sản.

Vừa qua, Đại sứ quán Braxin tại ViệtNam gửi công hàm số 33/10 ngày 27/9/2010 thông báo Vụ Thanh tra các Sản phẩm cónguồn gốc từ Động vật (DIPOA) thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứngBraxin (MAPA) sửa đổi Quy định liên quan đến đăng ký nhãn mác sản phẩm có nguồngốc từ động vật nhập khẩu vào Braxin nêu tại công văn số DIPOA/SDA No.14/2010ngày 19/4/2010 cùng mẫu biểu kê khai gửi kèm theo.

Nội dung chủ yếu của công văn số DIPOA/SDANo.14.2010 ngày 19/4/2010 yêu cầu:

- Chỉ những doanh nghiệp nước ngoàiđược Vụ Thanh tra các Sản phẩm có nguồn gốc từ Động vật (DIPOA) chứng nhận đủ điềukiện xuất khẩu mới có thể đăng ký nhãn mác sản phẩm của ình.

- Tất cả các doanh nghiệp nước ngoàiđã được chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào Braxin, trước khi đề nghị cấpGiấy phép Nhập khẩu, phải có đăng ký sản phẩm của mình với DIPOA phù hợp vớiquy định tại văn bản nói trên.

- Về thời hạn: Kể từ ngày 1/10/2010,tất cả yêu cầu đăng ký sản phẩm có nguồn gốc từ động vật phải tuân theo quyđịnh mới này.

- Các doanh nghiệp đã có đăng ký sảnphẩm của mình cũng phải khai báo theo mẫu biểu quy định mới cho phù hợp, thờihạn cuối cùng ngày 1/10/2011. Sau thời hạn trên việc đăng ký sẽ không được xemxét. Tất cả nhãn mác không phù hợp với luật pháp hiện hành của Braxin sẽ phảiđược sửa đổi cho hợp lệ.

- Nhãn mác được đăng ký hợp lệ có giátrị trong 10 năm kể từ ngày phê duyệt, lấy đó để làm căn cứ cấp Giấy phép nhậpkhẩu.

- Tài liệu gửi đăng ký nhãn mác hànghóa có nguồn gốc động vật:

+ Mẫu đăng ký theo quy định (3 bảnchính).

+ Phải kèm theo Nhãn mác của bao bìhàng hóa để người tiêu dùng cuối cùng dễ thấy, với kích thước, màu sắc nguyên bản.Nhãn mác phải có đủ thông tin bắt buộc phù hợp với quy định của MAPA và cơ quanhữu quan khác.

Các bao bì khác không dùng để cho ngườitiêu dùng cuối cùng nhận thấy được sử dụng trong khi vận chuyển, lưu kho thìkhông phải đăng ký, với điều kiện sản phẩm hàng hóa đó đã có nhãn mác với đủthông tin bắt buộc và phải được xét duyệt. Tuy nhiên tất cả bao bì tối thiểu phảicó thông tin về hàng hóa được bán, về nhà sản xuất (tên doanh nghiệp, số đăngký cơ sở kinh doanh cùng với cơ quan chính thức và địa chỉ); con dấu của cơquan nếu cần và việc bảo quản sản phẩm, ngày sản xuất và thời hạn của sản phẩm.Trường hợp không gửi được hiện vật nhãn mác gốc thì phải nêu rõ quy cách kíchthước thực tế của nhãn mác được sử dụng. Trường hợp các thông tin bắt buộc đượcnêu trong nhãn mác qua sử dụng một etiket thì gửi phụ lục kèm theo lược đồ củaNhãn mác/ bao bì gốc, chỉ rõ địa danh gắn các etiket đó.

Thể thức khai Mẫu đăng ký:

- Mẫu đăng ký nhãn mác cần khai bằngtiếng Bồ Đào Nha, có thể chấp nhận bản khai bằng tiếng Tây Ban Nha. Tất cả cáccột thông tin phải được điền đầy đủ, chính xác.

- Quy định tại Văn bản số DIPOA/SDANo.14/2010 ngày 19/4/2010 thay thế cho Văn bản quy định số 125/1998/DCI /DIPOA.

Bộ Công Thương trân trọng thông báovà đề nghị Quý Cơ quan thông tin cho các doanh nghiệp biết, nhất là đối với hơn70 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã được DIPOA cho phép xuất khẩu thủy sảnsang Braxin.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaQuý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.T. Nguyễn Thành Biên (để b/c);
- T.T. Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Vụ XNK;
- Cục XTTM (để đăng tin);
- Cục CNTT và TMĐT (để đăng tin);
- Thương vụ VN tại Braxin;
- Lưu: VT, KV3.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU MỸ
Nguyễn Duy Khiên