TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10099/CT-TTHT
V/v: Xử lý tài chính Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH JuKi Việt Nam
Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, quận 07, TP. HCM
MST: 0300739426

Trả lời văn thư số 12/12/CVT-JKVN ngày 19/12/2012 của Côngty về xử lý tài chính quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012, Cục thuếthành phố có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 42, Chương4 Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/06/1994 của Quốc Hội khóa IX quy định:

“Khichấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyêntrong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên,người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc lànửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”.

- Căn cứ Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn trích lập, quản lý, sửdụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp:

+ Tại khoản 2 quy định mức trích lập quỹ:

“Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1%- 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định tùy vàokhả năng tài chính của doanh nghiệp hàng năm.

Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmđược trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanhnghiệp”.

+ Tại khoản 4 quy định Quản lý và sử dụngQuỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:

“a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của doanhnghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định tại Điều 12,Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng nămkhông chi hết được chuyển số dư sang năm sau.

c. Trường hợp Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làmkhông đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong nămtài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lýdoanh nghiệp trong kỳ.

d. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹđúng mục đích và báo cáo việc sử dụng quỹ tại phần Thuyết minh Báo cáo tàichính hàng năm bao gồm các chỉ tiêu: tổng số chi trợ cấp, số người được trợ cấpvà số trích quỹ dự phòng trong năm”.

- Tại khoản 2.11,Điều 6, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chínhhướngdẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừvào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (trừ trườnghợp doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theoquy định của pháp luật được phép trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm); khoảnchi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không theo đúng chế độ hiệnhành”.

- Tại khoản 1, Điều3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫnxử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanhnghiệp:

Khi phát sinh chi trợ cấpmất việc làm doanh nghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm chongười lao động theo quy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệpvà được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanhnghiệp.

Riêngnăm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làmđã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của BộTài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chi trợ cấp mất việc làm cho người laođộng. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc doanh nghiệpkhông có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộphần chi còn thiếu doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệptại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp khi lập báo cáo tài chínhnăm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn sốdư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toántăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển sốdư Quỹ sang năm sau sử dụng”.

1/ Căn cứ vào các hướng dẫn trên thì Quỹ dự phòng trợcấp mất việc làm dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho ngườilao động. Do đó từ năm 2011 trở về trước, hàng năm doanh nghiệp được trích lậpQuỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (bao gồm cả dự phòng trợ cấp thôi việc) theoquy định từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội củadoanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN. Khi phát sinh chi trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động,Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ. Trường hợp Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmkhông đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong nămtài chính thì phần chênh lệch thiếu Công ty được hạch toán vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2/ Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 của Bộ Luật Laođộng thì khi người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động làm việc trong Công tyvà có thời gian làm việc thường xuyên từ một năm trở lên thì Công ty có tráchnhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụcấp lương, nếu có, chứ không quy định doanh nghiệp phải trích lập Quỹ dự phòngtrợ cấp thôi việc, mỗi năm là nửa tháng lương. Trường hợp từ năm 2011 trở về trước,Công ty thực hiện trích lập quỹ dự phòng thôi việc cứ mỗi năm làm việc bằng nửatháng lương và không đúng theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm tính thuế đó.

3/ Từ năm 2012 trở đi, khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấpmất việc làm (kể cả dự phòng trợ cấp thôi việc) Công ty không được tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp khi lập báo cáo tài chínhnăm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn sốdư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toántăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển sốdư Quỹ sang năm sau.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Web Cục thuế
- Phòng Kiểm tra 1
- Phòng Pháp chế
- Lưu: (TTHT,HC)
3021-312278/2012-pdhoa

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga