BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 101/BXD-KHTC

V/v: Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Tập đoàn phát triển nhà và đụ thị Việt Nam;

- Tập đoàn cụng nghiệp xây dựng Việt Nam;

- TCty cụng nghiệp xi măng Việt Nam;

- TCty xây dựng số 1 (CC1);

- TCty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO);

- TCty vật liệu xây dựng số 1 (FICO);

- TCty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội năm 2011, ngày 04/5/2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 2818/BKH-PTDN về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp(công văn này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cho các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91).

Để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên, Bộ Xây dựng yêu cầu như sau:

- Đối với 4 Tổng công ty trực thuộc Bộ (gồm: CC1, IDICO, FICO và VNCC): báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo Đề cương và biểu mẫu số 5 (gửi kốm theo). Báo cáo của các Tổng công ty gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với 02 Tập đoàn và TCty công nghiệp xi măng Việt Nam: thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2818/BKH-PTDN . Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục phát triển doanh nghiệp) và Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2010.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Trần Văn Sơn (để b/c);

- Lưu: VP, KHTC. N (10).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Đã ký

Trần Thanh Hà