BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 101/TCHQ-CCHĐH
V/v kết thúc thời gian triệu tập cán bộ tham gia xây dựng, triên khai các quy trình thủ tục Hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Ngày 29/6/2007, Tổng cục Hải quan cócông văn số 3582/TCHQ-TCCB về việc triệu tập cán bộ chuẩn bị triển khai thí điểmthủ tục hải quan điện tử giai đoạn 2, Cục Hải quan địa phương đã cử các cán bộtham gia nhóm chuyên trách xây dựng, triển khai các quy trình thủ tục hải quan điệntử. Đến nay công tác triển khai cơ bản đã ổn định, Tổng cục Hải quan thông báotới Cục Hải quan TP Hà Nội như sau:

Tổng cục Hải quan đánh giá caonhững nỗ lực, cố gắng và khả năng chuyên môn của các đồng chí: Nguyễn Đức Hùng,Ngô Quý Ngôn trong thời gian qua các đồng chí đã hoàn thành tốt khối lượng côngviệc được giao, đóng góp nhiều ý kiến để Tổng cục Hải quan hoàn thiện, triểnkhai các quy trình. Cục Hải quan TP Hà Nội cần tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặtđể các đồng chí phát huy năng lực, sở trường của mình.

Thời hạn triệu tập làm việc 6 tháng(từ ngày 04/7/2007 đến ngày 06/01/2008) tại Ban Cải cách hiện đại hoá đã kết thúc,các cán bộ trở lại địa phương làm việc.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hảiquan TP Hà Nội tiếp tục quản lý, thanh toán công tác phí cho các đồng chí: Tiềnvé máy bay, các chi phí đi lại, ăn, ở và phụ cấp hiện đại hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CCHĐH;
- Lưu: VT, TCCB, TH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu