BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH Quân Bằng.
(Số 84 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 01/CVHQ ngày 22/12/2014 của Công ty TNHH Quân Bằng (Mã sốthuế: 0102692374) về việc giải quyết hoàn trả số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩuđã nộp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III - Cục Hải quanthành phố Hải Phòng. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVIIIkiểm tra nội dung nêu tại công văn số 01/CVHQ nêu trên. Nếu đầy đủ hồ sơ xéthoàn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5554/TCHQ ngày 19/5/2014của Tổng cục Hải quan và công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tàichính.(xin gửi kèm theo công văn số 01/CVHQ ngày 22/12/2014).

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KVIII (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK Tuấn (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng