TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục thuế TP. Hải Phòng.
(Số 6, đường Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 42/CT-KK ngày 12/1/2012của Cục thuế TP.Hải Phòng về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK cho Chinhánh Công ty cổ phần thực phẩm An Long tại Hải Phòng; Cục Thuế XNK - Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 10h12 phútngày 19/1/2012, Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm An Long tại Hải Phòng, MST:1100814572-001 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạtđộng xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Chi nhánh Côngty. Trường hợp xác định Chi nhánh Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trênhệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xácnhận lại tình trạng nợ thuế của Chi nhánh Công ty; Quá thời hạn trên nếu CụcHải quan tỉnh, thành phố không báo cáo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu tráchnhiệm về các khoản nợ của Chi nhánh Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Chi nhánh Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hảiquan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Chi nhánh Công ty phải nộp đủ thuế và cáckhoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Chi nhánh Công ty có bản cam kếtkhông có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngXNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các camkết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Cục thuế TP.Hải Phòng và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn