VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 101/VPCP-ĐMDN
V/v Xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty Hóachất Việt Nam

Xét đề nghị của Hội đồng quảntrị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (công văn số 1175/HCVN-HĐQT ngày 18 tháng 12năm 2007) và ý kiến của Bộ Công Thương về việc xây dựng Đề án hình thành Tậpđoàn Hóa chất Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Hóa chấtViệt Nam xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt vào Quý II năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Tổng công ty Hóa chất Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
 Website CP;
các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b), 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn