VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13637/BGTVT-KCHT ngày 16 tháng 12 năm 2013) về việc triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thực hiện Dự án nạo vét luồng vào Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức xã hội hóa kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để chuẩn bị Dự án theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng và đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng cảng biển; triển khai thực hiện vào thời điểm phù hợp đảm bảo hiệu quả của Dự án.
2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nạo vét các tuyến luồng vào cảng theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Cục: Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).Hiền
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ