BỘ NỘI VỤ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1010/BNV-CCVC
V/v Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã quy định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị và các văn bản về thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức (công văn số 1631/TTg-TCCB ngày 12/10/2006).

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chế độ nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1, Điều 145 của Bộ luật Lao động, Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp đặc biệt đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty nhà nước (tập đoàn, tổng công ty 91, tổng công ty 90) đang tiến hành cổ phần hóa, do yêu cầu thực sự của công việc, bản thân đồng chí đó có năng lực, có uy tín, có sức khỏe, tự nguyện tiếp tục làm việc thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép được kéo dài thêm thời gian công tác.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị kéo dài thêm thời gian công tác gồm: Tờ trình của Hội đồng quản trị kèm theo ý kiến của cấp ủy Đảng công ty và ý kiến của Bộ, ngành, địa phương. Hồ sơ gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các công ty nhà nước kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Chủ tịch Hội đồng quản trị các công ty nhà nước;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung