BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1010/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Diethelm Việt Nam
(Số 23 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 475/DV-CV /2009 của Công ty TNHH Diethelm Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, BộLao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều42 của Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người laođộng đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứmỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

Theo quy định tại khoản 2, Điều41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương,tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luậtlao động là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 thángliền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền cônghoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, theo quy định nêu trênthì việc thanh toán trợ cấp thôi việc chỉ phát sinh khi chấm dứt hợp đồng laođộng giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luậtlao động và tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợpđồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợpđồng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân