BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1010/TCHQ-KTTT
V/v thủ tục ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp sử dụng thường xuyên 500 lao động đến 5.000 lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 314/HQHCM-Nv ngày 04/02/2009 của Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc như ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chínhphủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Sau khi thamkhảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7904/BKH-PC ngày26/10/2007).

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng thường xuyên 500 lao độngđến 5.000 lao động, thì ngoài hồ sơ miễn thuế quy định tại điểm 2, Mục I, PhầnD Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phảinộp cho cơ quan Hải quan báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi đi vào hoạt độngsử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động kèm theo văn bản xác nhận của Sởlao động - Thương binh và xã hội về số lao động sử dụng thường xuyên này. Bảncam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên số laođộng của dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại điểm 29, Phụ lục 1 banhành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Quyđịnh này không có sự phân biệt giữa lao động hợp đồng, thử việc hay thời vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh được biết, thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông