VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
----------------
V/v:Triển khai kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam và Lào
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư (văn bản số 7190-CV/VPTW ngày 27 tháng 01 năm 2014) về việc triển khai kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam và Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào) đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung đã thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam và Lào.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HQ.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên