BỘ TÀI CHÍNH------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 10106/BTC-CST
V/v: Thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning
(Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Về thuế nhà thầu (thuế thu nhậpdoanh nghiệp) đối với lãi tiền vay của hợp đồng vay theo công văn ngày24/4/2007 của Công ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning (Công ty), Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

1- Đối với khoản lãi tiền vaythuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998:

Mục II, phần E, Thông tư số169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khôngthuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy địnhkhoản lãi tiền vay của các hợp đồng vay ký trước ngày 1/1/1999 không thuộc diệnchịu thuế nhà thầu.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp năm 1994, Công ty ký hợp đồng vay vốn với Công ty Tongkook Spinning HànQuốc thì khoản lãi tiền vay phải trả phát sinh từ hợp đồng vay này không thuộcdiện chịu thuế nhà thầu.

2- Đối với khoản lãi tiền vaythuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005

Tại khoản 2, mục II, phần BThông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính có quy định: “Đốivới trường hợp ký hợp đồng vay vốn mới nhưng tại hợp đồng vay qui định việc chovay để thay thế khoản vay cũ không thay đổi bên cho vay, các điều kiện về lãisuất, điều kiện thanh toán thuận lợi hơn so với hợp đồng vay vốn cũ thì lãitiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Điểm 2.4 công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục thuế hướng dẫn rõ hơn nội dung nêutrên tại khoản 2, mục II, phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC như sau: “Quy địnhnêu trên áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng vay nướcngoài trước năm 1999, sau năm 1999 có thay đổi điều kiện về lãi suất, điều kiệnthanh toán thuận lợi hơn so với hợp đồng ký trước năm 1999, nhưng vẫn giữnguyên bên cho vay, thời hạn vay và các điều kiện khác của hợp đồng thì lãitiền vay phát sinh từ hợp đồng này không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp năm 2006 Công ty ký hợp đồng vay vốn mới để thay thế hợp đồng vay cũ (năm1994) với điều kiện về lãi suất, thanh toán thuận lợi hơn trước, giữ nguyên bêncho vay và các điều khoản khác của hợp đồng thì khoản lãi phát sinh từ hợp đồngvay mới không thuộc diện chịu thuế nhà thầu.

Bộ Tài chính thông báo để Côngty biết và thực hiện .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- TCT, PC, TCĐN, TCNH (BTC);
- Các Vụ: HCSN, NSNN, PC;
- Lưu: VT(2), CST(3);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng