THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 1011/TTg-NN

V/v tiếp tục thực hiện dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Hưng Yên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 519/UBND-VP ngày 25 tháng 4 năm 2007), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2010/BTNMT-ĐĐ ngày 29 tháng 5 năm 2007), Bộ Xây dựng (công văn số 1310/BXD-HTĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 7485/BTC-ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2007) về việc tiếp tục thực hiện dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai các dự án, công trình sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại công văn số 1496/CP-NN ngày 31 tháng 10 năm 2003 và công văn số 610/CP-NN ngày 07 tháng 5 năm 2004.

Đối với các dự án mà Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đồng ý về chủ trương giao cho các chủ đầu tư lập quy hoạch, thực hiện dự án trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 thì không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quy định tại Điều 62 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năn 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Đối với các dự án mà Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đồng ý về chủ trương giao cho các chủ đầu tư lập quy hoạch, thực hiện dự án sau ngày 16 tháng 11 năm 2004 thì phải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm lựa chọn, quyết định chủ đầu tư thực hiện dự án; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định hiện hành; diện tích đất và danh mục các dự án nêu trên phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện việc xác định giá đất đảm bảo sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường để xác định nghĩa vụ tài chính trong việc giao đất cho chủ đầu tư và tính bồi thường cho người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,

Các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;

- Lưu: VT, NN (4).

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng