TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10116/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Asia Alliance Partner Việt Nam
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307266507

Trả lờivăn bản số 10/CV và số 11/CV ngày 03/12/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định cáckhoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừcác khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chithực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

……

2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởngcho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

…..

d) Tiền lương,tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lậpviên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếptham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

...

2.8. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ LuậtLao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nướcngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lạivà tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứngtừ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người laođộng thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ởtheo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Trường hợpdoanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người laođộng đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thìchứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lênmáy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp có cá nhân thamgia hành trình vận chuyển.”

- Căn cứ Điều 2, Điều 3 Bộ Luật lao động số 35-L/CTNngày 23/06/1994 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/1994 (hiệu lực thi hành từ ngày01/01/1995):

“Điều 2: Bộ luật lao độngđược áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao độngtheo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu. Bộluật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình vàmột số loại lao động khác được quy định tại bộ luật này.

Điều 3:Công dân Việt Nam làmviệc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơquan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ việt nam và người nướcngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân việt nam trênlãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của bộ luật này và các quy địnhkhác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng Hoà Xã HộiChủ Nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CPngày 09/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định các trường hợp không ápdụng hợp đồng lao động

“…

d) Thành viên Hội đồng quảntrị doanh nghiệp;

…..”

- Căn cứ Nghị định 34/2008/NĐ-CPngày 25/03/2008 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nướcngoài làm việc tại Việt Nam

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định tuyểndụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động :

“Người sử dụng lao động đượctuyển người nước ngoài khi người nước ngoài đảm bảo đầy đủ các điều kiện theoquy định tại Điều 3 của Nghị định này để làm công việc quản lý, giám đốc điềuhành và chuyên gia mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sảnxuất, kinh doanh”

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định ngườinước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp :

“Người nước ngoài làm việctại Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định này phải cóvăn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiệndiện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và đảmbảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.”

+ Tại khoản 1 Điều 9 quy định việccấp giấy phép lao động:

“Người nước ngoài làm việctại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người nước ngoài vào ViệtNam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;

b) Người nước ngoài là thànhviên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

c) Người nước ngoài là chủ sởhữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Người nước ngoài là thànhviên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

đ) Người nước ngoài vào ViệtNam để thực hiện chào bán dịch vụ;

e) Người nước ngoài vào ViệtNam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹthuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tớisản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoàihiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng kýcấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;”

Trường hợp Công ty theo trìnhbày có chi trả tiền lương cho người lao động nước ngoài làm giám đốc điều hànhtrực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty từ 3 tháng trở lên (kể cảlàm người đại diện theo pháp luật cho Công ty thể hiện trên giấy phép đầu tư)thì hồ sơ chứng từ chứng minh chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừkhi tính thuế TNDN như sau:

+ Nếu người lao động nước ngoàiđược tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động thì hồ sơ chứng từ là Giấyphép lao động, hợp đồng lao động.

+ Nếu người nước ngoài vào ViệtNam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp, thì hồ sơ chứng từlà Giấy phép lao động, hợp đồng lao động; văn bản của doanh nghiệp nước ngoàicử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệpnước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Trường hợp Công ty có cử nhânviên đi công tác thì ngoài hoá đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ tính vào chiphí được trừ theo quy định nêu tại điểm 2.6 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC nêutrên, Công ty phải có thêm quyết định cử người lao động đi công tác để phục vụcho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
-
Phòng PC
- Phòng KT2
-
Lưu: (HC, TTHT)
2833_300079 (03/12/2012) vdhien
2834_300080 (03/12/2012) vdhien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga