TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10117/CT-TTHT
V/v: lập hoá đơn chiết khấu thương mại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Miwon Việt Nam .
Địa chỉ: Lô 14, đường số 4, KCN-KCX Linh Trung II, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức.
MST: 2600109933-002

Trả lời văn bản ngày29/10/2014 của Chi nhánh về việc lập hoá đơn chiết khấu thương mại, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.5Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BộTài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thihành từ 01/06/2014):

Trong một sốtrường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

...

2.5. Hàng hoá, dịch vụ ápdụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGTghi giá bánđã chiếtkhấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuếGTGT.

Nếu việc chiết khấuthương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiếtkhấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịchvụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu đượclập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơnđiều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điềuchỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnhdoanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Chi nhánh theotrình bày, Công ty TNHH Miwon Việt Nam (Công ty) ký hợp đồng bán bán hàng hoá có chiết khấu thương mại với hệ thống Siêu thịBig C, hàng hóa và hoá đơn do các chi nhánh trực thuộc Công ty ở các tỉnh trựctiếp xuất giao thì từng Chi nhánh trực tiếp bán hàng thực hiện lập hoá đơn chiết khấu thương mại theohướng dẫn tại điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Việc từng chinhánh trực tiếp bán hàng không lập hoá đơn có chiết khấu thương mại cho hệ thốngsiêu thị Big C, mà hệ thống siêu thị Big C lập lại hoá đơn cho chi nhánh TP.HCMcủa Công ty là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTr 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3636– 285972 (19/11/2014)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga