VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10123/VPCP-TCCV
V/v Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 57/TTr-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2014 vềĐề ánliên thông thủ tục công chứng, đăng kýquyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế, Thủ tướng Chính phủ NguyễnTấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liênquan xây dựng, ban hành theo thẩm quyềncơ chế liên thông trong thực hiện các th tục hành chính về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtvà thuế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng báo cáo);
- Các Bộ: TN & MT, TC, XD;
- VPCP: BTCN; PCN Kiu Đình Thụ, TổngCng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: Văn thư. TCCV (3). NĐ. Hào.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Th