Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10127/TC-TCT NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Long

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 25- 09/CV ngày 25/09/2001 của Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Longphản ánh vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng máy phát điện; Về việc này, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Danh mục sửa đổi, bổ sung mộtsố mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoátheo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; thì:

Mặt hàng máy phát điện thuộc nhóm 8501, trong đó:

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất không quá 750W thuộcmã số 85013190, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 750W nhưngkhông quá 37,5 KW thuộc mã số 85013210, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%(mười phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 37,5 KW đến 75KW thuộc mã số 85013290, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 75 KW nhưngkhông quá 375 KW thuộc mã số 85013320, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phầntrăm).

- Máy phát điện 1chiều DC có công suất trên 375 KW thuộc mã số 85013490, thuế suất thuế nhậpkhẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất không quá 12,5KVA thuộc mã số 85016110, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phầntrăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 12,5 KVA đến75 KVA thuộc mã số 85016120, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phầntrăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 75 KVA nhưngkhông quá 375 KVA, thuộc mã số 85016200, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%(mười phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 375 KVAnhưng không quá 750 KVA, thuộc mã số85016300, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 750 KVA,thuộc mã số 85016400, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Công suất của máy phát điện được hiểu là công suất danh địnhtối đa của máy phát điện đó (công suất thiết kế).

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thống nhất thực hiện. Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Long được biếtvà liên hệ với cơ quan Hải quan được xử lý cụ thể.