BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật đối với hạt điều xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Hiệphội Điều Việt Nam.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 38/2015/CV-HHĐ ngày 09/3/2015 của Hiệp hội Điều Việt Nam về thủ tục kiểm dịchthực vật (KDTV) đối với hạt điều xuất, nhập khẩu. Sau khi xem xét, Cục BVTV cóý kiến như sau:

1. Đối với đề xuất về thời hạn nộp lại Giấy chứngnhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan Hải quan trong vòng 10 ngày kể từ ngày tàurời khỏi các cảng của Việt Nam, Cục BVTV ghi nhận đề nghị của quý Hiệp hội vàsẽ sớm làm việc với Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản về Hải quan) để thống nhất về vấn đề nàytheo tinh thần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời phù hợp với các quyđịnh hiện hành về hải quan.

2. Đối với các lô hàng điều xuất khẩu bằng đường bộ

Cục đồng ý với đề nghị của quý Hiệp hội về việc chophép doanh nghiệp được đăng ký làm thủ tục kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận KDTVcho hạt điều xuất khẩu tại cơ quan KDTV thuộc Cục BVTV tại nơi gần và thuậntiện nhất cho doanh nghiệp.

Vậy, Cục BVTV thông báo để quý Hiệp hội biết vàthông báo cho các doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ NN &PTNT (để báo cáo lãnh đạo Bộ):
- Bộ Công thương (Cục XNK);
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các chi cục KDTV thuộc Cục;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung