CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1013/CP-ĐMDN
V/v áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Xét đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (công văn số 2117/LĐTBXH-LĐVL ngày 03 tháng 7 năm 2003, số 1460/LĐTBXH-LĐVL ngày 13 tháng 5 năm 2003) về việc bổ sung đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các biện pháp chia, tách chuyển thành đơn vị sự nghiệp được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP để giải quyết chế độ cho lao động dôi dư.

2. Đồng ý doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị- xã hội do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng bộ quản lý ngành Kinh tế- Kỹ thuật của ngành nghề kinh doanh chính quyết định thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP để giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quyết định thành lập doanh nghiệp thuộc các tổ chức Chính trị- Xã hội phối hợp với các tổ chức này phê duyệt phương án sắp xếp lại lao động của các doanh nghiệp nói trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng