TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/GSQL-GQ1
V/v bảng kê lâm sản đối với lâm sản sau chế biến

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công vănsố 927/HQHG-NV ngày 01/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang phản ánh vướng mắcvề bảng kê lâm sản đối với mặt hàng lâm sản sau chế biến xuất khẩu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 4 Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thìđối với mặt hàng gậy gỗ từ lõi gỗ keo rừng trồng là lâm sản sau chế biến từ gỗrừng trồng khi xuất khẩu không yêu cầu bảng kê lâm sản phải có xác nhận của hạtkiểm lâm cấp huyện.

Đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Hà Giang căn cứ quy định dẫn trên để hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Ban Quản lý rủi ro (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải