BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/TCHQ-TXNK
V/v hoàn tiền chậm nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Flecon Việt Nam
(Lô B6 - KCN Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ)

Trả lời công văn số 07/XNK-FLC ngày17/1/2014 của Công ty TNHH Flecon Việt Nam về việc hoàn tiền chậm nộp thuế giátrị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướngmắc của Công ty TNHH Flecon Việt Nam và đang xin ý kiến các đơn vị liên quan.Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ Tài chính có ý kiến trả lời doanh nghiệp khi nhậnđược ý kiến của các đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Flecon Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân