TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10137 / CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH BureauVeritas Consumer Products Services Việt Nam
Địa chỉ: Lô C7-C9 Cụm 2 KCN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Mã số thuế: 0304046704

Trả lời văn thư số 001/FA /1114 ngày 03/11/2014của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày01/01/2014):

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 quyđịnh thuế suất 0% áp dụng đối với:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêudùng trong khu phi thuế quan.

…”.

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quyđịnh điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịchvụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

...”.

Căn cứ công văn số 15458/BTC-CSTngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính; công văn số 4262/TCT-CS ngày 01/10/2014 củaTCT về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm nghiệm, giám định hàng hoá xuấtkhẩu từ Việt Nam;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vớikhách hàng ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ kiểm định, giám định hàng hóa xuấtkhẩu từ Việt Nam, dịch vụ này được tiêu dùng ngoài Việt Nam thì dịch vụ kiểmđịnh, giám định hàng hóa xuất khẩu này của Công ty là dịch vụ xuất khẩu, đượcáp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 9Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3665/2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga