TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10138/ CT-TTHT
V/v : chi phí được trừ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Giải pháp VMT
Địa chỉ: Toà nhà SBI, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12
Mã số thuế: 0312791734

Trả lời văn bản số 004/2014/CV-VMTS ngày10/11/2014 của Công ty về chi phí được trừ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“Trừ các khoản chi không được trừnêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủcác điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hànghóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuếGTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”

Trường hợp Công ty có phát sinh cáckhoản chi phí tư vấn từ văn phòng luật sư, nếu khoản chi này phục vụ cho hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Công ty, có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp và đápứng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt tại Khoản 1.c Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- KT 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
3749-292481 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga