VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Chuẩn bị các Đề án về CCCSTL trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban CHTW Đảng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 85/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2013 về tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng đến năm 2020 trình Hội nghị Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến, như sau:
Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan được giao xây dựng các Đề án theo Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2013 về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020" để rà soát, xác định cụ thể về Đề án và thời gian trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương đảng cho phù hợp; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2013 để kịp đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ: TH, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng