BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1014/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động lớn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Trả lời văn bản số 978/SXD-QLXD ngày07/6/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh đơn giá trong hợpđồng khi giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động lớn, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày13/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đã quy định“biến động bất thường” cho một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc diện quản lýcủa nhà nước, trong đó có một số nguyên, nhiên vật liệu chủ yếu ngành xây dựng.Vì vậy, đề nghị các chủ đầu tư, các nhà thầu căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tưsố 104/2008/TT-BTC để làm cơ sở báo cáo Người có thẩm quyền xem xét, quyết địnhtrong trường hợp giá nguyên, nhiên, vật liệu có biến động lớn (biến động bấtthường) trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của BộXây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ hướng dẫn trên để triển khai thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn