BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1014/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 446/UBND-KTngày 18/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ghi tại trích yếu, saukhi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4143/BTC-TCNH ngày 23/3/2009, BộLao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tưliên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối vớithành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó TổngGiám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; xét xu hướngphát triển và báo cáo quyết toán tài chính năm 2006, 2007 và ước thực hiện kếhoạch 2008 thì Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau đủ điều kiện xếp hạng I.

2. Tiền lương và phụ cấp giữchức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy địnhvà hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của LiênBộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Ủy ban nhân dântỉnh Cà Mau ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh CàMau ra quyết định xếp hạng đối với Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau và gửi vănbản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ LĐTL
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc