UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1014/STNMT-QLĐĐ V/v lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức đang sử dụng đất

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệmvụ được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 22/4/2013 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trênđịa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ràsoát tình hình sử dụng đất và lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho các cơquan, tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi làchung là tổ chức)

a)Về rà soát tình hình sử dụng đất:

Cáctổ chức đang sử dụng đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất theo hiệntrạng sử dụng đất của từng vị trí sử dụng đất.

Báocáo kết quả rà soát tình hình sử dụng đất thể hiện theo Mẫu số 01/RS gửi kèmtheo(phải có ý kiến tham gia của UBND cấp xã nơi có đất đối với các nộidung theo yêu cầu tại Mẫu số 01/RS ).

b)Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận:

Hồsơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm:

-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01/ĐK-GCN );

-Quyết định thành lập tổ chức (bản sao có chứng thực);

Trườnghợp bị mất hoặc thất lạc quyết định thành lập thì phải có văn bản giải trình,có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

- Tríchlục bản đồ địa chính thửa đất hoặc Trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặcTrích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất (bản sao hoặc bản sao cóchứng thực hoặc bản gốc);

Trườnghợp đã có Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc Trích đo bản đồ địa chínhthửa đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất được lậptheo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức được phép sửdụng để lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

- Báo cáo kết quả rà soát tình hình sử dụng đất(theo Mẫu số 01/RS ).

- Mộttrong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bảnsao có chứng thực - nếu có).

- Trườnghợp tổ chức được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản uỷquyền theo quy định.

c)Nơi nộp hồ sơ:

Tổchức nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; địachỉ: số 14 Tecco, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đang sử dụng đất an ninh,quốc phòng.

a)Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận:

Hồsơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm:

-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 01/ĐK-GCN );

-Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm côngtrình (bản sao), hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sửdụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địabàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh mà cótên đơn vị xin cấp Giấy chứng nhận (bản sao);

-Một trong các giấy tờ sau:

+Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh làđất tiếp quản (bản sao);

+Văn bản của UBND cấp xã xác nhận có tên trong sổ địa chính, đã sử dụng ổn địnhvà không có tranh chấp (bản chính).

-Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc Trích đo bản đồ địa chính thửa đấthoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất (bản sao hoặc bản saocó chứng thực hoặc bản gốc);

Trườnghợp đã có Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc Trích đo bản đồ địa chínhthửa đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất được lậptheo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đơn vị được phép sửdụng để lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

b)Nơi nộp hồ sơ:

Tổchức nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; địachỉ: số 14, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Đối với các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất.

a)Về rà soát tình hình sử dụng đất:

Cáctổ chức kinh tế đang sử dụng đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất theohiện trạng sử dụng đất của từng vị trí sử dụng đất.

Báocáo kết quả rà soát tình hình sử dụng đất thể hiện theo Mẫu số 01/RS gửi kèmtheo(phải có ý kiến tham gia của UBND cấp xã nơi có đất đối với các nộidung theo yêu cầu tại Mẫu số 01/RS ).

b)Về hồ sơ xin thuê đất, cấp Giấy chứng nhận:

Hồsơ xin thuê đất, cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

- Đơnxin thuê đất; Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (có mẫu kèm theo);

- Quyếtđịnh thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao cóchứng thực);

-Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc Trích đo bản đồ địa chính thửa đấthoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất (bản sao hoặc bản saocó chứng thực hoặc bản gốc);

Trườnghợp đã có Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc Trích đo bản đồ địa chínhthửa đất hoặc Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất được lậptheo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức được phép sửdụng để lập hồ sơ xin thuê đất, cấp Giấy chứng nhận.

- Báo cáo kếtquả rà soát tình hình sử dụng đất (theo Mẫu số 01/RS );

Đối với Hợp tác xã thì phải có phương án sử dụngđất (trong đó xác định rõ mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất) đối vớidiện tích đất đã được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác hoặc được Nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng hoặc tiền sửdụng đất đã nộp cho Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (bản chính).

- Mộttrong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bảnsao có chứng thực - nếu có);

-Trường hợp tổ chức được ủy quyền đứng tên trong hồ sơ thuê đất, trên Giấy chứngnhận thì phải có văn bản uỷ quyền theo quy định;

-Giấy tờ về bảo vệ môi trường:

+Đối với các tổchức có hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà lâu nay có dư luận thì phải có giấytờ về bảo vệ môi trường theo quy định.

+Đối với các tổ chức còn lại: Nếu chưacó các giấy tờ về bảo vệ môi trường theo quy định thì phải có cam kết thời gianbổ sung. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì tổ chứcphải bổ sung và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sáttheo quy định.

- Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai trong quátrình sử dụng đất:

+Đối với các tổchức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai thì nộp giấy tờ liên quan như: Các chứng từnộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc hóa đơn nộp tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất (bản sao) hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đã hoàn thành nghĩavụ tài chính về việc sử dụng đất;

+ Đối với các tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụtài chính về đất đai thì phải có cam kết thời gian hoàn thành nghĩa vụtài chính về việc sử dụng đất.

b)Nơi nộp hồ sơ:

Tổchức nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa thuộc Sở Tài nguyênvà Môi trường; địa chỉ: số 31, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Đối với các tổ chức còn lại (kể cả cơ sở tôn giáo) đang sử dụng đất.

Việc rà soát tình hình sử dụng đất và lập hồ sơ đề nghị cấpGiấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại các Quyết định củaUBND tỉnh: số 108/ QĐ-UBND ngày 27/12/2010 và số 56/2012/QĐ-UBND ngày10/8/2012.

Trênđây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung liên quanđến việc rà soát, lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổchức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trongquá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vịvà các tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kịpthời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Báo NA, Đài PTTH Nghệ An (để đưa tin);
- Các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- PGĐ Sở phụ trách;
- VPĐKQSD đất tỉnh (để t/h);
- Lưu: VT, QLĐĐ (D.Hùng).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Danh Lai