BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1015/BXD - KTXD
V/v xác định tổng mức đầu tư của dự án “bãi đậu xe ngầm công cộng kết hợp thương mại tại Q1–TP HCM”.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

Kính gửi : Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương

Trả lời văn bản số 56/CV-ĐD ngày18/5/2011 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương về việc xác định tổng mức đầu tưdự án đầu tư xây dựng công trình: “ Bãi đậu xe ngầm công cộng kết hợp thươngmại – dịch vụ và sân khấu Trống đồng tại Quận 1 – TP Hồ Chí Minh”, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Công trình: “Bãi đậu xe ngầm côngcộng kết hợp thương mại – dịch vụ và sân khấu Trống đồng tại Quận 1 – TP Hồ ChíMinh” là công trình có nhiều tầng ngầm, chưa được xây dựng phổ biến ở Việt Nam,đặc điểm của công trình như sau:

- Là công trình có chức năng kinhdoanh hỗn hợp (bãi đậu xe ngầm kết hợp thương mại), bao gồm 3 tầng nổi và 9tầng hầm (số tầng hầm> tầng nổi), chưa có trong danh mục suất vốn đầu tư xâydựng công trình do Bộ xây dựng công bố;

- Chỉ giới xây dựng phần tầng hầmlớn hơn chỉ giới xây dựng phần nổi, vì vậy không thể vận dụng hệ số điều chỉnhsuất vốn đầu tư đối với công trình xây dựng tầng hầm như trong tập suất vốn đầutư XDCT do Bộ Xây dựng công bố;

- Công trình có yêu cầu gia cố đặcbiệt về nền móng.

Với những đặc điểm của công trìnhnhư đã nêu trên, Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư của dự án nhưsau:

1. Chi phí xây dựng:

- Đối với khối nhà hát, văn phòng:có thể vận dụng suất chi phí xây dựng trong tập chỉ tiêu suất vốn đầu tư xâydựng công trình, chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố năm 2011 để xácđịnh chi phí xây dựng, đồng thời tính bổ sung các chi phí thực hiện công tác xửlý thi công công trình ngầm đặc biệt.

- Đối với khối nhà để xe: có thể xácđịnh khối lượng các công tác xây dựng chủ yếu theo thiết kế cơ sở và đơn giáxây dựng tổng hợp để xác định chi phí xây dựng (khi xác định đơn giá xây dựngtổng hợp cần tính toán đến biện pháp thi công công trình ngầm đặc biệt), hoặccó thể sử dụng suất chi phí xây dựng và chỉ số giá xây dựng của công trình dândụng có chức năng tương tự để xác định chi phí xây dựng, đồng thời tính bổ sung(hoặc giảm trừ ) những chi phí cần thiết (hoặc không cần thiết) cho phù hợp vớiloại hình công trình đang tính toán.

- Đối với các công trình hạ tầng kỹthuật: có thể sử dụng số liệu của các công trình có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuậttương tự đã được xây dựng và chỉ số giá xây dựng để xác định chi phí xây dựng,đồng thời tính bổ sung (hoặc giảm trừ ) những chi phí cần thiết (hoặc không cầnthiết) cho phù hợp với công trình đang tính toán.

2. Chi phí thiết bị:

- Đối với phần thiết bị của các hạngmục công trình như nhà hát, nhà văn phòng… có thể xác định theo suất chi phíthiết bị trong tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình do bộ xây dựng công bố(có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án).

- Đối với thiết bị cho phần hạ tầngkỹ thuật và thiết bị nâng hạ xe cho khu vực đỗ xe cần xác định khối lượng (sốlượng) theo thiết kế cơ sở và giá cả thị trường (hoặc giá chào hàng của cáchãng cung cấp thiết bị).

3. Chi phí quản lý dự án, chi phí tưvấn, chi phí khác:

Chi phí quản lý dự án, chi phí tưvấn, chi phí khác có thể được ước tính từ 10-15% của tổng chi phí xây dựng vàthiết bị của dự án, hoặc có thể xác định theo định mức chi phí tỷ lệ do Bộ Xâydựng công bố.

4. Dự phòng phí:

- Chi phí dự phòng cho yếu tố khốilượng công việc phát sinh tính bằng 10% của tổng chi phí xây dựng, chi phíthiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác (kể cả chi phíđền bù giải phóng mặt bằng nếu có).

- Chi phí dự phòng cho yếu tố trượtgiá xác định căn cứ vào độ dài thời gian thực hiện dự án, tiến độ phân bổ vốnvà tình hình biến động giá trên thị trường trong thời gian thực hiện dự án(theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ).

Trên đây là ý kiến trả lời của BộXây dựng, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương căn cứ hướng dẫn trên và đặc điểm cụthể của dự án (công trình) để xác định tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn