CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1015/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn III

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2258/GTVT-KHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2003 và số 2715/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4050/BKH /VPXT ngày 07 tháng 7 năm 2003) về kế hoạch đấu thầu dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn III đoạn Cần Thơ - Năm Căn sử dụng vốn vay JBIC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn III đoạn Cần Thơ - Năm Căn sử dung vốn vay JBIC với nội dung Bộ Giao thông vận tải trình và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại các văn bản nêu trên.-

- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành với các lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu tại văn bản số 4050/BKH /VPXT ngày 07 tháng 7 năm 2003./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng