TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1015/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế TN-TX

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty sản xuất kinh doanh XNK PROSIMEX
Số 45- Khương Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

Trả lời công văn số 37/PROS-NVTH ngày 8/3/2006 của Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Năm 1998 Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex đã tạm nhập lô hàng cà phê hạt của Trung Quốc và tái xuất sang các nước khác theo các tờ khai tại Cục Hải quan Hà Nội theo tờ khai số 14/NTX ngày 14/12/1998.

Theo trình bày của Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex đến nay Cục Hải quan Tp. Hà Nội vẫn chưa tiến hành thanh khoản đối với các tờ khai tạm nhập và đã thực xuất khẩu. Do đó, đến nay Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex vẫn bị treo khoản nợ thuế nhập khẩu của tờ khai trên.

Trong thời gian chờ Cục Hải quan Hà Nội giải quyết, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex được làm thủ tục XNK đến 30/6/2006, với điều kiện:

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An