Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1015 TCT/NV5 NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ MÔI GIỚI XUẤT NHẬP KHẨU
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 5531 CV/CT-ĐTNN đề ngày 27/11/2001 củaCục thuế thành phố Đà Nẵng về thuế đối với chi phí hoa hồng trong giao dịch,môi giới xuất khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2000/TT-BTC ngày05/01/2000 và Thông tư số 62/2001/TT-BTC ngày 01/8/2001 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc chi tiêu hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu (thi hành Nghịquyết số 08/1999/NQ-CP ngày 09/7/1999 của Chính phủ), các doanh nghiệp xuấtkhẩu trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài, gọi tắt là doanh nghiệp) được chi hoa hồng giao dịch xuất khẩu khi đã kýkết được hợp đồng xuất khẩu và xuất khẩu có hiệu quả. Mức chi hoa hồng giaodịch, môi giới xuất khẩu xác định trên cơ sở hiệu quả kinh tế của từng hoạtđộng xuất khẩu do hoạt động giao dịch, môi giới mang lại. Mức chi này không quyđịnh cụ thể phần trăm tính theo doanh thu, mà tuỳ điều kiện và đặc điểm cụ thểcủa mình, doanh nghiệp xây dựng quy chế chi hoa hồng giao dịch, môi giới xuấtkhẩu áp dụng thống nhất và công khai. Quy chế này do Hội đồng quản trị hoặcGiám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị) doanh nghiệp phêduyệt. Căn cứ vào quy chế được duyệt, tuỳ theo từng hợp đồng xuất khẩu cụ thểmà Giám đốc quyết định việc chi hoa hồng cho hoạt động môi giới, giao dịch.

Theo hướng dẫn tại điểm 6 Thông tư số 01/2000/TT-BTC và điểm5 Thông tư số 62/2001/TT-BTC nêu trên, thì khoản chi hoa hồng giao dịch, môigiới xuất khẩu được hạch toán vào chi phí bán hàng, tiêu thụ sản phẩm của doanhnghiệp.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận tiền hoahồng hoặc tiền công từ dịch vụ môi giới, uỷ thác xuất nhập khẩu phải nộp thuếtheo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của BộTài chính với thuế suất đối với hoạt động dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biếtvà hướng dẫn các đơn vị thực hiện.