BỘ TÀI CHÍNH
-------------------------
V/v: Phân loại, thuế suất máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng loại cao thế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn báo cáo vướng mắc của doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với mặt hàng máy biến thế dùng cho thiết bị đo lường sử dụng điện môi lỏng, loại cao thế nhập khẩu trong giai đoạn 1/9/2003 đến trước 1/1/2011. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2, Điều 7 Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ điểm 4, phần D, Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu;
Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các Quyết định số: , số 97/2005/QĐ-BTC ngày 15/12/2005, số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006, số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007, số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 và ông tư số 216/20 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/ 7/200309/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính, thì:
Mặt hàng máy biến điện sử dụng điện môi lỏng (máy biến áp và máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường) loại cao thế, có điện áp từ 110 kv trở lên sử dụng trong lưới điện cao áp được phân loại vào phân nhóm 8504.31 với mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cụ thể theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với mặt hàng trên của các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đã nộp quá số tiến thuế phải nộp thì thực hiện bù trừ số tiền thuế doanh nghiệp đã nộp thừa vào số tiền phải nộp lần sau của người nộp thuế.
Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?