Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10154 TC/TCT NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ
XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Các doanh nghiệp đầu tư trong nước sản xuất,

lắp ráp xe hai bánhgắn máy

Căn cứ Thông tư liêntịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 được sửa đổi, bổ sung tạiThông tư Liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000.

Căn cứ ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1.d, mục III, công văn số 938/CP-KTTH ngày18/10/2001 của Chính phủ về việc chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy.

Bộ Tài chính hướng dẫnthu thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy do cácdoanh nghiệp đầu tư trong nước nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắnmáy như sau:

Các lô hàng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy do các doanhnghiệp đầu tư trong nước nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp có tờ khai hàng hoáxuất, nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan từ ngày 25/10/2001 đến hết ngày31/12/2001 phải nộp thuế nhập khẩu với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là60% (sáu mươi %). Cuối năm 2001, trên cơ sở quyết toán tỷ lệ nội địa hoá thựctế đạt được của doanh nghiệp đối với từng nhãn hiệu xe cụ thể, cơ quan thuếphối hợp với cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét thực hiện việc hoàn thuế hoặctruy thu thuế.

Công văn này thay thế Công văn số 3945 TC/TCT ngày27/04/2001 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Tổng cục Hải quan và các doanhnghiệp đầu tư trong nước để sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy thực hiện.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan và cácdoanh nghiệp phản ánh để Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu,xử lý kịp thời.