BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1016/BTNMT-TCMT
V/v triển khai Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ HoàngTrung Hải về việc lập Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đãcó nhiều công văn hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát, thốngkê, phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xửlý triệt để; đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng; đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết địnhsố 04/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 về thẩm quyền quyết định danh mụcvà biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên vàMôi trường hướng dẫn quy trình phân loại, quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễmmôi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyênvà Môi trường dựa trên kết quả kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường gần nhấtvà căn cứ tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Thông tư số04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường, lập danh sách và đề xuất biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng trên địa bàn (trừ các cơ sở thuộc lĩnh vực quốc phòng, anninh), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồngthời gửi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho Bộ, ngành cóliên quan để lấy ý kiến.

2. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môitrường và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thựchiện các công việc sau:

2.1. Quyết định danh mục và biện pháp xử lý các cơsở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thuộc thẩm quyền (trừ cáccơ sở thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) theo quy định tại Quyết định số04/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

2.2. Báo cáo danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng trên địa bàn (trừ các cơ sở thuộc lĩnh vực quốc phòng, anninh) thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tạiQuyết định số 04/2013/QĐ-TTg gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc BộQuốc phòng, Bộ Công an dựa trên kết quả kiểm tra, thanh tra gần nhất về bảo vệ môitrường và căn cứ vào tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêmtrọng tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có liênquan lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vựcquốc phòng, an ninh trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và gửiBộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để lấy ýkiến.

4. Trên cơ sở báo cáo của Cơ quan chuyên môn về bảovệ môi trường và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Bộ trưởng BộQuốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theoquy định tại Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổnghợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Trên cơ sở báo cáo danh sách và đề xuất biệnpháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Ủy ban nhân dâncấp tỉnh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp,trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gâyô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn vàrất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý Ủy ban và quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Công Thương, Y Tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCMT,Ng77.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến