BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10161/TCHQ-GSQL
V/v:Giấy chứng nhận hợp quy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:
- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam;
(Đ/c: Tầng 35- tòa nhà 72 tầng Keangnam Hanoi Landmark Tower - Lô E6 - Khu ĐTM Cầu Giấy - Mễ trì - Từ Liêm - Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.
(Đ/c: 135 Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 345/SCM /DA ngày 31/7/2014 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam và công văn số 08. 14/CV-ONE ngày 04/8/2014 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông thì:
“1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục nêu tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục nêu tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.”
Như vậy, kiểm tra việc thực hiện quy định này của doanh nghiệp nhập khẩu thuộc chức năng, nhiệm vụ cơ quan quản lý trong nội địa, không thuộc nhiệm vụ của cơ quan Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan.
Do vậy, đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy thì cơ quan Hải quan không kiểm tra Giấy chứng nhận hợp quy và các nội dung liên quan đến công bố hợp quy, dấu hợp quy khi làm thủ tục nhập khẩu. Trường hợp cần thiết thì việc kiểm tra Giấy chứng nhận hợp quy đối với mặt hàng này sẽ do lực lượng kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu của cơ quan Hải quan và cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra theo thẩm quyền.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để ph/hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tư vấn tranh chấp thửa đất ? Tranh chấp về thời hạn thuê đất xử lý như thế nào ?

>> Xem thêm:  Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển nhượng bất động sản để tránh tranh chấp ?