BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10169/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP công nghiệp giấy NgọcViệt.
(Đ/c: Ngọc Sơn 1, Chúc Sơn, Chương Mỹ Hà Nội).

Tiếp theo công vănsố 911/GSQL-TH ngày 03/7/2014 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xácminh C/O mẫu D do Indonesia phát hành, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả nhưsau:

Cơ quan có thẩmquyền cấp C/O mẫu D của Indonesia đã có thư xác nhận 02 C/O số tham chiếu 0069707/SBY /2013 và 0070277/SBY /2013 là hợp lệ. Do đó, đề nghị Công ty liên hệvới cơ quan Hải quan, nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để được xử lý theoquy định.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn