BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính thuế GTGT vào trong dự toán dịch vụ công ích đô thị.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh KhánhHòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 432/SXD-KTXD ngày 11/03/2014của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng vàotrong dự toán dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Dự toán dịch vụ công ích lập theo hướng dẫn tại Thôngtư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phídịch vụ công ích đô thị chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với các dịch vụ công ích là đối tượng chịu thuếtheo quy định của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Luật Thuế giá trị gia tăng, thì dự toán chi phí được tính bổ sung thuếgiá trị gia tăng theo các văn bản hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng của BộTài chính.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh