BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1017/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH TB y tế Trường Phát.
(1B Bà Triệu, P.12, Q.5, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/CV /TP-2010 ngày 26/1/2010 của Công tyTNHH TB y tế Trường Phát về việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với bộ phận,phụ tùng thiết bị y tế không đi kèm với máy khi nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.11, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuếGTGT, thì: Bộ phận, phụ tùng thiết bị y tế không đi kèm với máy khi nhập khẩukhông thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TB y tế TrườngPhát biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủtục nhập khẩu hàng hoá để được giải quyết cụ thể./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng