BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1017/TM-ĐT
V/v chuẩn bị tài liệu cho Thủ tướng Chính Phủ thăm Nhật Bản

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 1261 BKH/KTĐN ngày 10/3/2003 về việc chuẩn bị tài liệu cho Thủ tướng Chính phủ thăm Nhật Bản,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Về hạn ngạch nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe hai bánh gắn máy:

Theo qui định tại điểm 2 Điều 1 Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo đúng quy định tại Giấy phép đầu tư đã được cấp”.

Có nghĩa là doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực nêu trên được nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp phù hợp với công suất thiết kế nêu trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư theo Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000.

Tuy nhiên, Doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện đúng tiến độ cam kết về vốn đầu tư, tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm nêu trong Luận chứng kinh tế kỹ thuật.

Doanh nghiệp lập kế hoạch nhập khẩu linh kiện, đăng ký kế hoạch nhập khẩu tại cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền - nơi Doanh nghiệp có trụ sở và nhà xưởng sản xuất.

2. Về nhập khẩu xe hai bánh nguyên chiếc:

Theo quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg dẫn trên thì kể từ ngày 01/01/2003, xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc được nhập khẩu tự do theo nhu cầu, phù hợp với phạm vi kinh doanh của Doanh nghiệp.

Bộ Thương mại xin có một số ý kiến nêu trên để Bộ Thương mại và đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu