BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1017/TM-VP
V/v: Tham gia ý kiến Đề án Phát Triển Xk Giai Đoạn 2006-2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Các đồng chí giám đốc sở thương mại, thương mại - du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo chương trình công tác đã đăng ký với Chính phủ, Bộ Thương mại đang tiến hành xây dựng Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 và dự kiến sẽ đưa ra lấy ý kiến góp ý của Đại biểu tại Hội nghị Thương mại toàn quốc (tổ chức vào ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2006).

Bộ Thương mại xin trân trọng đề nghị các đồng chí Giám đốc các Sở Thương mại, Thương mại - Du lịch khẩn trương nghiên cứu bản dự thảo Đề án nói trên (Đều nghị truy cập vào trang web của Bộ Thương mại tại địa chỉ www.mot.gov.vn để xem chi tiết toàn văn bản dự thảo), đồng thời đề xuất đóng góp ý kiến gửi về Bộ Thương mại để tổng hợp, chỉnh sửa trình Chính phủ xem xét quyết định ban hành.

Ý kiến đóng góp của các địa phương và các Sở Thương mại xin gửi về Văn phòng Bộ Thương mại, 21-Ngô Quyền, Hà Nội, số Fax 04. 8264696 hoặc hòm thư điện tử: [email protected] trước ngày 24/2/2006.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục liên quan,
- Lưu: VT, VP, Vụ KH&ĐT (để TH)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thành Biên