BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10170/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế hàng XK phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1538/HQHCM-TXNK ngày 10/06/2015của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đối với lôhàng xuất nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam quá 365 ngày của Côngty TNHH Song Nga, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trởlại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thuthuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xemxét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểmtra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu, lô hàng nhập khẩu trở lại; chứng từ thanh toán,sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xácđịnh hàng hóa nhập khẩu trở lại theo tờ khai nhập khẩu số 98/NKD19 /C02I02 ngày03/4/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây theo tờ khai số 25725/XKD01 ngày22/03/2013 nhưng không đảm bảo chất lượng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thìthực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhđược biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST; Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ (12b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái